Przejdź do treści

Statut i cele Fundacji

fundacja

Fundacja jest „think tankiem”, tj. niezależną organizacją pozarządową promującą innowacyjne koncepcje finansowania obrotu nieruchomościami, w tym m.in. głównie ideę i działalność Real Estate Investment Trust („REITs”).

Fundacja wspiera ideę utworzenia polskich Real Estate Investment Trust (w dalszej części zwanej „PL - REITs”), w szczególności ram organizacyjno-prawnych dla działalności PL – REITs.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze promocji innowacji w finansowaniu obrotu nieruchomościami i inwestycji alternatywnych, działalności podmiotów typu REITs, promocji idei utworzenia i działalności PL-REITs oraz promowania zasad ładu korporacyjnego (corporate governance)  wśród PL-REITs obejmujących w tym w szczególności:

  1. wspierania idei akcjonariatu obywatelskiego w PL-REITs;
  2. tworzeniu i propagowaniu najlepszych praktyk menedżerskich w PL-REITs.

Cel Fundacji realizowany jest poprzez:

  1. inicjowanie i współ-finansowanie badań naukowych dotyczących innowacji w  nieruchomościach, w tym w szczególności dotyczących rynku PL-REITs;
  2. utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą;
  3. organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Fundacji;
  4. realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publiczny